پرتال رزومه ی اساتید مرکز آموزش بازرگانی

توضیحات

نام مرکز : آموزش بازرگانی

فعالیت : موسسه علمی

 توضیحات : مرکز آموزش بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ( وزارت صنعت ، معدن و تجارت )

آدرس سایت

http://cv.blog.ibtc.ir